عرضه صنایع‌دستی شهرستان هرسین در نمایشگاه روستا بازار

عرضه صنایع‌دستی شهرستان هرسین در نمایشگاه روستا بازار عرضه صنایع‌دستی شهرستان هرسین در نمایشگاه روستا بازار عرضه صنایع‌دستی شهرستان هرسین در نمایشگاه روستا بازار عرضه صنایع‌دستی شهرستان هرسین در نمایشگاه روستا بازار


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3720677/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1