عملیاتی شدن ساخت اسکله های تفریحی مازندران با تصمیم ملی


ساری – ایرنا – طرح ساخت اسکله‌های تفریحی که قرار بود تحولی را در صنعت گردشگری مازندران ایجاد کند، پس از سالها توقف و موانع ،اکنون برای تصمیم گیری نهایی به قرارگاه جهادی وزارت کشور سپرده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975539/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C