عملیات مرمت در یکی از حجره های " تیمچه بخشی" بازار کاشان متوقف شد


کاشان _ ایرنا _ معاون میراث اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت:عملیات مرمت در یکی از حجره های فوقانی در “تیمچه بخشی ” بازار کاشان متوقف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207150/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81