غار دانیال سلمانشهر اثر بی‌بدیل ژئوتوریسم در غرب مازندران


نوشهر- ایرنا – غار دانیال سلمانشهر از جمله غارهای آبی و رودخانه ای ایران و یکی از آثار بی بدیل ژئوتوریسم در غرب مازندران است که برای این ظرفیت طبیعی مغفول نقشه بهره برداری و گردشگری تهیه نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958800/%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86