غرفه ایران بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری مسکو ۲۰۲۳ شد
تهران- ایرنا- غرفه ایران در بین ۶۰۰ غرفه از ۲۲ کشور جهان به عنوان بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری MITT مسکو ۲۰۲۳ انتخاب و در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060838/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%B4%D8%AF