فاطمی : ظرفیت مراکز اقامتی بسیاری از شهرها در نوروز تکمیل است
مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی با اشاره به اینکه ظرفیت مراکز اقامتی بسیاری از شهرها در نوروز تکمیل است گفت : استان‌های مازنداران و هرمزگان و بوشهر بیشترین حجم سفر‌ها را دارند .


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3792061/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA