فراهم شدن مقدمات ثبت جهانی بقعهٔ شیخ شهاب الدین اهری


معاون امور مجلس، وزیر میراث‌فرهنگی از فراهم شدن مقدمات ثبت جهانی بقعهٔ شیخ شهاب الدین اهری خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058074/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D9%87%D9%94-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C