فرش تهران مکتوب می‌شود
سرپرست اداره فرش تهران از مستند سازی پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری فرش تهران خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4057281/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF