فرماندار ویژه کاشان: گردشگری در این شهرستان در طول سال تداوم یابد


کاشان – ایرنا – فرماندار ویژه کاشان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که گردشگری نه تنها در ایام نوروز،اردیبهشت و خرداد بلکه درطول سال تداوم داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116944/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85