فرونشستِ دیگرِ اصفهان، ناشی از خشکسالی مدیریتی است


اصفهان -ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: غیر از فرونشستِ ناشی از خشکسالی و خشکی زاینده رود، فرونشستِ دیگرِ اصفهان، ناشی از خشکسالی مدیریتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294793/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA