فصل دیگری از مرمت روستای نایبند با اعتبار سفر رئیس جمهور پایان یافت


بیرجند – ایرنا – رئیس اداره میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی طبس گفت: یک‌ فصل از مرمت بافت تاریخی روستای نایبند این شهرستان بعد از حدود ۲ ماه با اعتبارات سفر رئیس جمهور پایان یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141204/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86