فیلم‌های سینمایی تلویزیون، یکشنبه ۳ اردیبهشت


شبکه‌های سیما مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی را یکشنبه ۳ اردیبهشت پخش می‌کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3825204/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA