فیلم| مادر شهید علی‌‎وردی: وقتی آرمان شنید چادر از سر دختران کشیدند یک لحظه آرام و قرار نداشتمنبع: https://snn.ir/fa/news/1044570/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%7C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8E%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA