فیلم I مرقد مطهر امام زاده اسماعیل بن موسی بن جعفر(ع)


کاشان _ ایرنا _ مرقد مطهر امام زاده اسماعیل بن موسی بن جعفر(ع) در محله محال شهر اردستان واقع شده و مشتمل بر حرم مسجد، آب انبار، بازارچه، کاروانسرا و غیره است، این امام زاده همام از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) می باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145232/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-I-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B9