قدیمی‌ترین تصویر از مقبره کوروش در دوره قاجار


عکس‌های زیادی از مقبره کوروش وجود دارد، عکس زیر یکی از قدیمی‌ترین تصاویر موجود از آرامگاه کوروش است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1877018/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1