قدیمی‌ترین سند حرفه کتابداری در کتابخانه آستان قدس رضوی به جا مانده است

قدیمی‌ترین سند حرفه کتابداری در کتابخانه آستان قدس رضوی به جا مانده استبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهه محبوب گفت: در سند حرفه کتابداری به کتاب‌ها و قرآن‌های موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی و پرداخت حقوق به کتابداران اشاره شده است.

رئیس اداره اسناد تاریخی کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: در آن دوران وظیفه کتابدار، نظارت بر همه امور کتابخانه اعم از تحویل گرفتن کتاب‌های صحافی شده، وقفی و نذری و امانت کتاب به مراجعان بود و تا اواسط دوره قاجار کتابدار به نوعی رئیس کتابخانه نیز محسوب می‌شد.

رئیس اداره اسناد تاریخی کتابخانه آستان قدس رضوی: قدیمی‌ترین سند حرفه کتابداری در کتابخانه این آستان از سال ۱۰۰۹ قمری یعنی ۴۳۵ سال پیش به جا مانده است.

کتابدار‌ها را شاهان منصوب می‌کردند و افرادی فاضل و دانشمند برای این کار گمارده می‌شدند.

رئیس اداره اسناد تاریخی کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: با توجه به وقفی بودن کتاب‌ها، حفاظت از آن‌ها وظیفه بزرگی بود و همین؛ دلیل تداوم و جاودانگی کتابخانه آستان قدس رضوی تا به امروز بوده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3638886/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد: از دوره قاجار با ایجاد شغل ریاست کتابخانه، بسیاری از این امور به رئیس کتابخانه واگذار شد.

خاندان دانشمند دوست محمد استرآبادی در قرن ۱۱ هجری قمری از جمله خاندان‌هایی بودند که سالیان سال کتابداری کتابخانه آستان قدس رضوی را بر عهده داشتند.
محبوب گفت: اسناد مختلف به مشاغلی از جمله ناظم، معاون، امین، مشرف، ضابط، مدرس، فراش، دربان، خادم و طغرانویس در کتابخانه اشاره دارد که در دوره قاجار با توسعه کتابخانه‌ها ایجاد شد.