متاورس یعنی به اصفهان نیامده باشی اما اصفهان را دیده‌ای


قزوین – ایرنا- کارشناسی حوزه فناوری‌های نوین گفت: متاورس یعنی خلق جهانی که هیچ پیشینه‌ای ندارد، خلق جهانی بدون استفاده از منابع فیزیکی، یعنی به اصفهان نیامده باشی اما اصفهان را دیده‌ای.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306999/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C