مجموعه دو جلدی «راهنمای ادیان زنده» به چاپ پنجم رسید

درباره شناخت ادیان، کتاب‌های چندی ترجمه یا تألیف شده است، اما همگی فردی‌اند، اما اثر حاضر، به خامه 20 نفر از دین شناسان بزرگ معاصر پنج قاره جهان نگارش شده و به شکل مستند و روزآمد، در فصل‌های متعددی به صورت مستقل درباره این ادیان تحقیق کرده است که این ادیان عبارتند از: یهود، مسیحیت، اسلام، زردشتی، سیک، هندویی، چِینی، بودایی، چینی، ادیان بومی آمریکای شمالی، ادیان ژاپنی، ادیان منطقه اقیانوس آرام، ادیان آفریقایی و ادیان جدید غربی.

نویسنده در دومین فصل از کتاب حاضر به دین مسیحیت اشاره کرده و ضمن بیان تعالیم و آداب و رسوم مسیحیت، به روز‌های اجرای مراسم دینی و صدقات در این دین پرداخته و هنر و معماری مسیحی تبیین و آداب و سنن عمده مسیحیت مطرح کرده است.

 به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، انسان همیشه به دین گرایش داشته است، به همین دلیل، در طول تاریخ، ادیان واقعی یا ساختگی ظهور کرده و انسان را به کردار‌هایی واداشته‌اند. پاره‌ای از آن‌ها اکنون دیگر بروز و ظهوری ندارند، اما برخی از آنان زنده‌اند و طرفدارانی دارند.

در فصل چهارم به دین زردشتی اشاره شده و پس از معرفی تاریخچه این دین، مطالعات علمی و اعتقادات بنیادین و مناسک اساسی و آداب و رسوم همگانی این دین بررسی شده است.

نویسنده در فصل هشتم به دین بودایی اشاره کرده و سه مذهب بزرگ بودایی، آیین بودایی باستانی و غروب دین بودایی باستانی تبیین شده است.

در فصل شانزدهم نیز بهایی‌گری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعالیم بهاییت، آداب و رسوم و تقویم بهایی و آیین‌ها و باور‌های بهاییان تبیین شده و در پایان این نیز نظر علمای اسلام راجع به بابیّت و بهاییت تشریح شده است.

در فصل یازدهم، ادیان بومی آمریکای شمالی بررسی شده و منابع راجع به فرهنگ‌ها و ادیان بومی آمریکای شمالی معرفی و در پایان مبحثی با عنوان «سنت احیا و فلسفه مدرن بومیان آمریکایی» نگارش یافته است.

هفتمین فصل از کتاب حاضر به دین جِینی پرداخته و منابع اولیه مطالعاتی این دین، تعالیم بنیادین، آداب و اعمال خاص جینی مطرح و تحولات دین جینی در قرون نوزدهم و بیستم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نهمین فصل از این اثر به ادیان چینی پرداخته و مراحل اصلی و مفروضات مطالعه محققانه دین چینی، مفروضات اساسی نظام دینی در چین، سنت عرفانی در چین و دین در چین جدید نگارش یافته است.

در فصل نوزدهم با موضوع «مطالعه دین در هجرت (ادیان مهاجرین)» نگارش یافته و در فصل بیستم به دین مهاجران آفریقایی اشاره شده و در این راستا به ادیان آفریقایی، ادیان کلاسیک آفریقا، دین آفریقاییان مهاجر به ایالت متحده آمریکا، دین آفریقاییان پراکنده در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و انگلستان معرفی شده است.

ترجمه روان و امینِ دکتر عبدالرحیم گواهی با سابقه گران سنگ در شناخت ادیان و نیز ترجمه، این کتاب را در اختیار فارسی زبانان گذاشته است.
 
این اثر در دو بخش و 25 فصل تألیف شده است؛ بخش اول این اثر با عنوان «ادیان» در 16 فصل نگارش یافته، در فصل اول که به دین یهودی پرداخته، پس از بیان منابع دین یهودی، به جامعه یهودیان جهان اشاره و شیوه نگارش و برخورد با عرفان یهودی و دین یهود تبیین و تعالیم اساسی این دین و همچنین آداب و مناسک یهودی تشریح و تحولات جدید در حیات و دین یهودی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فصل دهم این کتاب به ادیان ژاپن اختصاص یافته که در این راستا به مطالعات دینی در ژاپن اشاره و سنت دینی در تاریخ ژاپن بررسی شده و مبحثی به جمعیت دینی ژاپن معاصر می‌پردازد و ضمن بیان پاره‌ای آمارها، آداب دینی معاصر در ژاپن تشریح شده است.

دومین بخش کتاب حاضر با عنوان «مباحث میان فرهنگی» در 9 فصل تألیف شده که مشتمل بر فصول 17 تا 25 می‌شود؛ فصل هفدهم با عنوان «دین و جنسیت» بوده که ضمن بررسی اجمالی تاریخ آن، به زنان در ادیان جهان پرداخته است.

سومین فصل از این اثر به دین اسلام اختصاص یافته و منابع، تاریخچه، اعتقادات اساسی اسلام، و آداب اساسی و ادای شهادتین در اسلام و برخی از اعمال و مناسک در این دین نگارش یافته و ضمن تبیین نقش زنان در آداب سنتی اسلامی، در ضمیمه این فصل، سال‌های مهم و کلیدی در تاریخ اسلام، جمعیت جهان اسلام، تقویم اسلامی و مسیحی و… تشریح شده است.

سیزدهمین فصل به ادیان آفریقایی می‌پردازد که در این راستا تعالیم ادیان آفریقایی، آداب و رسوم دینی آفریقایی، مظاهر مشهور دین آفریقایی و تحولات نو در ادیان آفریقایی بیان شده است.
فصل چهاردهم به حرکت‌های دینی جدید جوامع ابتدایی و فصل پانزدهم نیز به ادیان جایگزین نوین در مغرب زمین پرداخته است.

در فصل 21 تا 24 ادیان مهاجران آسیای جنوبی در استرالیا، انگلستان، کانالا، آمریکا معرفی شده و در بیست و پنجمین و آخرین فصل از کتاب حاضر، به عوامل تغییر و استمرار در دین در هجرت پرداخته شده و ضمن تبیین رشد و بلوغ ادیان مهاجرین، ویژگی‌های ملی آسیای جنوبی‌های مهاجر تشریح شده است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1044550/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

«دین سیک» عنوان ششمین دینی است که در این اثر بیان شده و ضمن بیان منابع مطالعاتی این دین و معرفی دین مذکور، به مهاجرت و پراکندگی سیک‌ها به انگلستان و آمریکای شمالی پرداخته شده و تعالیم و آموزه‌های دینی و اعمال این دین تبیین شده است.

در فصل بعدی، ادیان منطقه اقیانوس آرام مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و اعتقادات و آداب و رسوم و تأثیرات خارجی و تحولات جدید در کشور‌های اندونزی، استرالیا، ملانزی و پُلنِزی تشریح شده است.

در فصل بعدی، دین هندویی معرفی و رویکرد‌های مختلف به هندوئیسم، تاریخچه و منابع دین هندویی و اعتقادات و آداب این دین تشریح شده است.

هجدهمین فصل از این اثر به موضوع «معنویت» اشاره کرده که با بیان تعریفی از معنویت، آرمان‌ها و آموزه‌های معنوی، منابعی برای مطالعه معنویت معرفی شده و در پایان چشم انداز‌های معاصر در باب معنویت تبیین شده است.