مجوز طرح های گردشگری سواحل با اختیار استانداران در لایه هفتم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مجوز طرح‌های گردشگری سواحل در استان‌ها با ریاست استانداران در لایحه هفتم به دولت ارائه شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3905585/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85