مرحله استانی داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی در بوشهر برگزار شد


معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر از برگزاری مرحله داوری استانی تولیدات صنایع دستی در بوشهر خبر داد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4074049/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF