مرمت خانه تاریخی صدر جهرمی فارس


خانه تاریخی صدر جهرمی در شیراز با اعتباری بیش از ۲۷۰ میلیون تومان مرمت می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4037263/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3