مرمت کتیبه چوبی مسجد بابا عبدالله نائین


مرمت کتیبه تاریخی مسجد بابا عبدالله نائین در استان اصفهان پایان یافت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4059238/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86