مسافران نوروزی به بندر چارک و آفتاب سفر نکنند


تهران- ایرنا- دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به بسته بودن بندر چارک و آفتاب به دلیل شرایط آب و هوایی خوستار تردد نکردن مسافران از این دو بندر در استان هرمزگان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423708/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF