مستندسازی میراث ناملموس به اندازه دیجیتال‌کردن اشیاء اهمیت دارد


قزوین- ایرنا- سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: همان اندازه که دیجیتال کردن اشیا اهمیت دارد، مستندسازی از میراث فرهنگی ناملموس هم اهمیت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306925/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF