مستند «ضد» به‌سراغ «بیگاری مدرن» رفت

جدیدترین قسمت از فصل دوم مستند «ضد» به سراغ شیوه تصاحب و به کارگیری نیروی کار توسط نظام اقتصادی سرمایه‌داری رفته و آن را مورد نقد قرار داده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3713621/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA