مشارکت دهه نودی‌ها در دومین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی
دبیر دومین جشنواره ملی تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی گفت: یکی از موضوعات جالب توجه در برگزاری این جشنواره، حضور و مشارکت کودکان و نوجوانان دهه هشتادی و نودی است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4062109/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C