مصوبه‌ای اجرایی برای آموزش تسهیل‌گران در حوزه گردشگری عشایر


تهران- ایرنا- تجمیع ظرفیت‌های دو بخش دولتی و خصوصی در زمینه گردشگری عشایری در قالب میز تخصصی مربوطه، مصوبات اجرایی متعدد از جمله برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه میزبان و تسهیل‌گران در حوزه گردشگری عشایر را به دنبال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969059/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1