مطالعه مردم‌شناختی میراث‌ناملموس زرتشتیان ایران/ آیین‌های خاموش و هویت سیال


تهران- ایرنا- میراث ناملموس در فرهنگ زرتشتیان ساکن در ایران بسیار حائز اهمیت است که در مطالعات مردم‌شناختی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مورد توجه واقع شده و پژوهش‌های بسیاری نیز در این حوزه به ثمر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974876/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4