معرفی آثار بخش هنر‌های نمایشی جشنواره چندرسانه‌ای میراث فرهنگی


آثار راه یافته به بخش هنر‌های نمایشی دومین جشنواره ملی چندرسانه‌ای میراث فرهنگی در دو رشته معرفی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4055661/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C