معرفی آثار راه‌یافته بخش سینمایی دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی
تهران- ایرنا- آثار راه‌یافته به بخش سینمایی دومین جشنواره ملی چند رسانه‌ای میراث فرهنگی معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85293935/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C