معرفی اعضای شورای سیاستگذاری علمی پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران


اعضای شورای سیاستگذاری علمی «پنجمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران» با پیشنهاد دبیر علمی همایش و موافقت علی دارابی معاون وزیر میراث‌فرهنگی معرفی شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4058034/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86