معماری ایرانی در فضا‌های مسکونی شهر‌های جدید


در ۸ شهر جدید کشور، ساخت خانه‌های ویلایی و حیاط دار کلید خورد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3717182/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF