مناسبات گردشگری ایران برای رایزنان اقتصادی ۲۰ کشور هدف تشریح شد


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست مجازی با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه مستقر در ۲۰ کشور هدف گردشگری درخصوص نحوه مشارکت و تعامل با فعالان گردشگری بین‌المللی متقاضی حضور و شرکت در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران به بحث و بررسی پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978203/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD