موانع سرمایه‌گذاری در غرب مازندران/ از محدویت زیست‌محیطی تا قوانین دست و پاگیر


نوشهر- ایرنا- شهرستان های گردشگرپذیر غرب مازندران با داشتن ظرفیت های فراوان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف با چالش موانع سرمایه‌گذاری از جمله محدودیت های زیست محیطی و کاغذبازی اداری مواجه است که انتظار می رود در دولت جهادی سیزدهم برای رفع آن تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84913150/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86