موزه‌ گرمابه ۶۰۰ ساله شهر سمنان را بیشتر بشناسیم + فیلم


سمنان – ایرنا – موزه گرمابه پهنه یا گرمابه حضرت، از جمله بناهای تاریخی ساخته شده در سال ۸۶۵ هجری قمری با قدمتی نزدیک به ۶۰۰ سال یکی از مراکز مهیای بازدید برای گردشگران در استان سمنان محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033937/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85