میزبانی موزه شهدا از بازدیدکنندگان همزمان با روز شهید به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است. به این مناسبت موزه شهدا با ارائه آثار، اسناد و میراث معنوی شهدا، میزبان بازدیدکننگان بود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3790558/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF