می‌گفتند نمی‌توانی کارت راهنمای گردشگری بگیری، اما گرفتم+فیلم


تهران- ایرنا- حرکت دستانش سریع بود، این انگشتان در یک موزه یا در سفر چگونه تاریخ را شنیدنی می‌کنند. دلم می‌خواست بدانم چطور شد که به حوزه گردشگری وارد و راهنمای ناشنوایان شده، پرسیدم، با لبخند و زبان اشاره گفت؛ تقریبا فهمیدم؛ «عاشق سفرم و گردشگری». 


منبع: https://www.irna.ir/news/85243679/%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85