نابودی سلول های سرطانی با ممانعت از انتقال اکسیژن

پژوهشگران درمان جدیدی را برای سرطان پیدا کرده‌اند که با ممانعت از رسیدن اکسیژن به سلول‌ها، باعث از بین رفتن تمام سلول‌های بدخیم می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3573091/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86