نجات میراث فرهنگی | خبرگزاری صدا و سیما

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ طبق گردش کار این دستور عمل، از تهدیدهای ناشی از تداخل فعالیت های عمرانی با میراث فرهنگی، کاسته می شود.

برای این منظور در وزارت میراث فرهنگی، پیوست تخصصی میراث فرهنگی برای کلیه طرح های عمرانی کشور تنظیم و ابلاغ شده که در مرحله تصویب هیئت وزیران است.
الهام گوران گزارش می دهد:


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4176550/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

دستور عمل مطالعات فرهنگی- تاریخی در محدوده طرح های عمرانی تدوین شد.