نخستین رالی گردشگری خانوادگی دانش‌آموزی برگزار شد


تهران- ایرنا- رالی گردشگری خانوادگی دانش‌آموزی برای نخستین بار از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استان قزوین برگزار
شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967093/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF