نماهنگ «مدد یا رسول الله (ص)» ویژه روز قدس منتشر شد + فیلم

نماهنگ «مدد یا رسول الله (ص)» ویژه روز قدس توسط گروه سلطان القادریه پاکستان و تولید مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد.


منبع: https://ana.press/fa/news/841659/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85توسط گروه سلطان القادریه پاکستان و تولید حوزه هنری؛