نمايشگاه نو روزه


نمایشگاهِ «نو-روزه» به مناسبتِ همزمان شدنِ بهارِ طبیعت و بهار ِقرآن، در مجموعه یِ میراثِ جهانیِ گلستان در تهران برپا شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3799904/%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87