نمایشگاه «بسان گلستان» در موزه رضا عباسی/ رونمایی از آثار قدما


تهران- ایرنا- نمایشگاه فرهنگی هنری «بسان گلستان یک» با رونمایی از آثار قدما از گنجینه موزه رضا عباسی به مدت یک ماه در این موزه برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140518/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7