نمایشگاه تخصصی منبت در خانه صنایع‌دستی تلفیق‌هنر گشایش یافت
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور در خانه صنایع‌دستی تلفیق‌هنر نمایشگاه تخصصی منبت در این مجموعه را افتتاح کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4063502/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA