نمایشگاه شهرسوخته از اسطوره تا تاریخ


نمایشگاه «شهر سوخته اسطوره‌ای که تاریخ شد» در موزه ملی ایران در حال برگزاری است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4071825/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE