نمایش یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های تاریخی در کاخ گلستان
به‌مناسبت گرامی‌داشت پایان سرایش شاهنامه، یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های محفوظ در گنجینه کاخ گلستان با عنوان برنامه «آنگه ستایش خرد» به نمایش گذاشته شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3791341/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86