نگاه ویژه به صنعت گردشگری در برنامه هفتم توسعه

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار با دارا بودن بخش‌های مجزای تخصصی، نگاه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3888842/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87