نگهداری از 2 تاج در موزه جواهرات ملی کشور


وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خروج ۲ تاج را از موزه جواهرات ملی تکذیب کرد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3728468/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1