نیازمند محصول‌سازی در حوزه‌های مختلف ‌گردشگری هستیم


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صنعت گردشگری را ابزاری موثر برای انتقال مفاهیم دانست و تاکید کرد: عللاوه بر اینکه گردشگری و معنویت در کشور باید بیش از بیش تقویت شود، برای دیگر حوزه‌های این صنعت هم محصول‌سازی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393244/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85