هشتمین جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی بهمن برگزار می شود


معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هشتمین جشنواره فجر صنایع دستی و هنر‌های سنتی با هدف پیوند نسلی و پاسداشت هویت در پهنه جهانی اواخر بهمن در تهران برگزار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4060851/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF